Overslaan naar hoofdinhoud
Een persoon die aan een computer werkt.

Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Welkom.
Welkom op www.turner-industries.com of andere gelieerde of verwante websites (openbaar of privé) die van tijd tot tijd worden gemaakt door Turner Industries Group, LLC of haar gelieerde of verwante bedrijven (gezamenlijk of individueel "Turner") (de "website van Turner"). Deze gebruiksvoorwaarden (deze "Gebruiksvoorwaarden") zijn tussen u en Turner gevestigd te 8687 United Plaza Blvd., Baton Rouge, La. 70809. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de hele website van Turner.

2. Uw aanvaarding.
a. U erkent dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u aanvaardt en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden hiervan en aan eventuele aanvullende regels of beleidslijnen die van tijd tot tijd door Turner worden of kunnen worden gepubliceerd. U GAAT ERMEE AKKOORD DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U DEZE WEBSITE VAN TURNER GEBRUIKT. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website van Turner niet betreden of anderszins gebruiken.
b. Turner kan uw gebruik van deze website van Turner controleren en kan alle informatie en materialen die van u worden ontvangen of die via uw gebruik van de website van Turner worden verzameld, vrijelijk gebruiken en openbaar maken voor elke wettige reden of doel.
c. Turner behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Kennisgeving van wijzigingen in de Overeenkomst zal op de website van Turner worden geplaatst. Tenzij anders vermeld, worden alle wijzigingen onmiddellijk van kracht na publicatie op de website van Turner.

3. Beschikbaarheid van de website van Turner.
De website van Turner is alleen beschikbaar voor personen die volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk bindende contracten kunnen vormen. Onze website van Turner is in geen geval beschikbaar voor minderjarigen jonger dan 18 jaar (of 21 jaar, afhankelijk van de wetgeving van de staat of een andere leeftijd, in het geval van andere landen). Als u onze website van Turner niet wilt gebruiken en niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik de website van Turner dan niet. Turner kan de website van Turner te allen tijde naar eigen goeddunken aan iedereen weigeren. Als u wordt verzocht of uitgenodigd om informatie te verstrekken aan de website van Turner, dient u als gebruiker aan Turner uw voor- en achternaam, adres, stad, staat, land, postcode en e-mailadres ("Uw informatie") te verstrekken. Bij het verstrekken van Uw informatie dient u nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Indien u bewust uw informatie vervalst, wordt uw toegang tot de website van Turner onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd. U mag nooit de account van een ander gebruiken zonder toestemming. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interactie met de website van Turner. U dient Turner onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of elk onbevoegd gebruik van uw informatie. Turner is niet aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door onbevoegd gebruik van Uw informatie en u kunt aansprakelijk zijn voor verliezen van Turner veroorzaakt door uw onbevoegd gebruik.
U kunt Turner ook opdracht geven om bepaalde artikelen op de website van Turner via e-mail naar een andere persoon te sturen als u Turner de e-mailadressen van deze personen verstrekt. U kunt ook een persoonlijke notitie aan deze personen verstrekken, maar wees ervan op de hoogte dat Turner volledige toegang heeft tot de notitie en zich het recht voorbehoudt om de tekst te verwijderen of te wijzigen.

4. Intellectueel eigendom van Turner.
a. De website van Turner is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk en/of compilatie, krachtens de Amerikaanse auteursrechtwetten, internationale verdragen en andere auteursrechtwetten.
b. U erkent en gaat ermee akkoord dat Turner eigenaar is van alle database-informatie, collectieve en soortgelijke rechten, eigendomsrechten en belangen wereldwijd, eigenaar is van andere databases met eigendomsinformatie, alle rechten op de selectie, coördinatie en rangschikking in de website van Turner, rechten op handelsmerken, handelsnamen en website-merken van Turner en rechten op alle inhoud, software, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's en interactieve functies op de website van Turner. U erkent dat noch u noch enige andere gebruiker enig recht, licentie of toestemming krijgt om handelsmerken, auteursrechten, inhoud, dienstmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van Turner te gebruiken, te manipuleren en te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Turner. De inhoud van de website van Turner is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Alle materialen op de website van Turner zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van of worden beheerd door Turner of de partij die wordt genoemd als de leverancier van de inhoud. U dient zich te houden aan alle aanvullende auteursrechtelijke kennisgevingen, informatie of beperkingen die in enige inhoud op de website van Turner zijn opgenomen. Het kopiëren of opslaan van Inhoud voor ander dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Turner of de auteursrechthouder die in de auteursrechtvermelding van de individuele Inhoud wordt genoemd.

5. Gebruikersgedrag.
a. U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, foto's, afbeeldingen, berichten of andere materialen, ongeacht of deze openbaar zijn geplaatst of privé zijn verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Turner, volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt via de website van Turner. Inhoud die u voor welk doel dan ook uploadt of invoert op de website van Turner wordt hierin gedefinieerd als "Uw inhoud". Turner heeft geen controle over de inhoud die via de website van Turner wordt geplaatst en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de website van Turner blootgesteld kunt worden aan beledigende, onfatsoenlijke of aanstootgevende inhoud. In geen geval zal Turner op enige wijze aansprakelijk zijn voor inhoud, voor fouten of weglatingen in inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de website van Turner.
b. U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat: (aa) u geen materiaal zult uploaden, posten of verzenden naar of distribueren of anderszins publiceren via de website van Turner dat (i) andere gebruikers beperkt of belemmert in het gebruik en genot van de website van Turner, (ii) onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair, beledigend, pornografisch, godslasterlijk, seksueel expliciet of onfatsoenlijk is, (iii) gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins de wet zou schenden, (iv) de rechten van derden schenden, plagiaat plegen of er inbreuk op maken, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerk, patent, recht op privacy of publiciteit of enig ander eigendomsrecht, (v) een virus of andere schadelijke component bevatten, (vi) informatie, software of ander materiaal van commerciële aard bevatten, (vii) reclame van welke aard dan ook bevatten, of (viii) valse of misleidende oorsprongsaanduidingen of feitelijke verklaringen vormen of bevatten; (bb) u ten minste achttien (18) jaar oud bent; (cc) u bent als enige verantwoordelijk voor de waarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die u publiekelijk of privé aan ons of andere Gebruikers verstrekt tijdens de registratie of in een openbaar berichtgedeelte, inclusief maar niet beperkt tot chat, discussieforums en uw e-mail; (dd) u zult zich niet voordoen als een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een functionaris van Turner of uw connectie met een persoon of entiteit valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen; (ee) u zult niet opzettelijk of onopzettelijk een toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet of regelgeving met kracht van wet overtreden; (ff) u zult een andere gebruiker niet stalken of anderszins lastigvallen; (gg) u zult geen persoonlijke gegevens over andere gebruikers oogsten, verzamelen of opslaan; en (hh) u zult geen geautomatiseerde systemen gebruiken of lanceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot robots, spiders of offline lezers, die toegang krijgen tot de website van Turner op een manier die in een bepaalde periode meer verzoekberichten naar de servers van Turner stuurt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren met behulp van een conventionele online webbrowser.

6. Gebruik van Uw Inhoud door Turner.
Turner kan Uw Inhoud toestaan voor plaatsing op de website van Turner en voor ander gebruik door Turner, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruik in gedrukte, digitale, cd-rom- en dvd-materialen of andere geformatteerde materialen. Turner kiest de inhoud naar eigen goeddunken en u erkent en erkent dat het uploaden of invoeren van Uw inhoud niet betekent dat Turner ermee instemt dat Uw inhoud gepast, privé of vertrouwelijk is. Uw inhoud wordt in feite opgeslagen op onze servers en is te allen tijde toegankelijk, verwijderbaar of wijzigbaar door Turner.

7. Overdracht.
a. U verleent Turner onherroepelijk voor eeuwig, exclusief en voor alle media over de hele wereld (waaronder zonder beperking afdrukken, film, digitaal, dia's, non-theatrical, homevideo, cd-rom, dvd, internet en elk ander elektronisch medium dat momenteel bestaat of in de toekomst wordt uitgevonden) de rechten op het bezit, het gebruik, de weergave, afgeleide materialen voor te bereiden, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, opnieuw te publiceren, te verspreiden, uit te voeren, te reproduceren en op te nemen (alleen of samen met andere materialen), geheel of gedeeltelijk, Uw Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video of digitale beelden, audio en tekst van U en elke andere afbeelding die u uploadt naar de website van Turner. Verder verleent u hierbij onherroepelijk en exclusief het recht aan Turner om uw naam, stem, gelijkenis en afbeelding en de naam, stem, gelijkenis en afbeelding in verband met Turner en de website van Turner te gebruiken.
b. Turner heeft de volledige wereldwijde eigendom van Uw Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video of digitale beelden, audio of tekst waarin uw naam, stem, gelijkenis en afbeelding (gezamenlijk "Eigendom"), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtelijke belangen, en u erkent dat u geen belang of eigendom hebt in de Eigendom of het auteursrecht daarop.
c. Hierbij gaat u ermee akkoord dat u geen claims, rechtszaken of acties tegen Turner zult instellen of toestaan dat anderen deze instellen op grond van het feit dat iets in het Eigendom of in de reclame en publiciteit die in verband hiermee worden gebruikt, lasterlijk, smadend of nadelig voor u is of enig ander recht schendt, waaronder, zonder beperking, rechten op privacy en publiciteit. Hierbij ontslaat u Turner, haar directeuren, functionarissen, opvolgers en rechtverkrijgenden van en tegen alle vorderingen, eisen, acties, oorzaken van acties, rechtszaken, kosten, uitgaven, aansprakelijkheden en schade die u hierna tegen Turner kunt hebben in verband met het Eigendom, en gaat u ermee akkoord deze te vrijwaren. Deze vrijwaring blijft onbeperkt van kracht, tot de maximale omvang van de wet.
d. Of uw Inhoud nu wel of niet wordt geselecteerd, geüpload of ingevoerd op de website van Turner, deze Gebruiksvoorwaarden verplichten Turner niet om uw Inhoud of het Eigendom of enige andere rechten die hieronder worden verleend te gebruiken, of om uw Inhoud of het Eigendom voor te bereiden, te produceren, tentoon te stellen, te verspreiden of te exploiteren.

8. Vrijwaring.
Hierbij gaat u ermee akkoord Turner en al haar functionarissen, directeuren, eigenaars, dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, informatieleveranciers, adviseurs, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen") te vrijwaren, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, claims (inclusief claims zonder juridische waarde of te kwader trouw ingediend), eisen, schade, kosten of uitgaven, rechtszaken, procedures, vonnissen, prijzen, executies en pandrechten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten (door derden of anderszins ingesteld) (gezamenlijk "Vorderingen") als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van of gedrag op de website van Turner of in verband met de website van Turner. U zult zo volledig als redelijkerwijs vereist is meewerken aan de verdediging van een claim. Turner behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u en u zult in geen geval een schikking treffen zonder de schriftelijke toestemming van Turner. Deze vrijwaring blijft, voor zover maximaal toegestaan door de wet, voor onbepaalde tijd van kracht.

9. Schending, niet-nakoming en misbruik.
Zonder enige andere rechtsmiddelen te beperken, kan Turner alle huidige en toekomstige accounts en/of toegang tot de website van Turner opschorten, verwijderen of beëindigen door een gebruiker die een van deze gebruiksvoorwaarden schendt of uw toegang tot de website van Turner beëindigen of voor altijd opschorten als u misbruik maakt van uw account of een website van Turner of als Turner niet in staat is de door u verstrekte informatie te verifiëren of te verifiëren.

10. Geen goedkeuring.
De website van Turner bevat of kan koppelingen en verwijzingen bevatten naar andere gerelateerde internetwebsites, bronnen en sponsors van de website van Turner. Links naar en van de website van Turner naar andere sites van derden, onderhouden door derden, vormen geen goedkeuring door Turner of een van haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven van bronnen van derden of de inhoud daarvan. Turner wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van materiaal van derden dat via links op de website van Turner wordt aangeboden. Turner aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en heeft geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van genoemde sites van derden. Door de website van Turner te gebruiken, ontslaat u Turner hierbij van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van derden en raden wij u aan de voorwaarden en bepalingen van de site van de derde te bekijken nadat u de website van Turner hebt verlaten en naar een site van een derde bent gegaan. Turner vertegenwoordigt of onderschrijft niet de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enig advies, mening, verklaring of andere informatie die via de website van Turner wordt weergegeven of verspreid. U erkent dat het vertrouwen op dergelijke adviezen, adviezen, verklaringen, memoranda of informatie op uw eigen risico is. Turner behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken fouten of omissies in enig deel van de website van Turner te corrigeren.

11. Openbaarmaking.
Turner controleert niet alle materialen die door gebruikers op de website van Turner worden geplaatst en Turner is niet verantwoordelijk voor dergelijke materialen die door gebruikers worden geplaatst. Turner behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan een wet, voorschrift of overheidsverzoek, of om informatie of materiaal, geheel of gedeeltelijk, te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen dat naar het oordeel van Turner verwerpelijk is of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

12. Vertegenwoordigingen, garanties, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid van Turner.
U verklaart dat alle informatie die u verstrekt in verband met uw gebruik van de website van Turner accuraat en actueel is. DE WEBSITE VAN TURNER, INCLUSIEF ALLE INHOUD, SOFTWARE, FUNCTIES, MATERIALEN EN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OP OF TOEGANKELIJK ZIJN VIA DE WEBSITE VAN TURNER, WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS". VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN GEVEN TURNER EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIALEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE VOOR DE INHOUD VAN DE TURNER WEBSITE OF DE MATERIALEN, INFORMATIE EN FUNCTIES DIE TOEGANKELIJK ZIJN GEMAAKT DOOR DE SOFTWARE DIE GEBRUIKT WORDT OP OF TOEGANKELIJK IS VIA DE TURNER WEBSITE, VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN OF TURNER WEBSITE OF HYPERLINKS NAAR DERDEN OF VOOR ENIGE INBREUK OP DE VEILIGHEID IN VERBAND MET DE OVERDRACHT VAN GEVOELIGE INFORMATIE VIA DE TURNER WEBSITE OF EEN GEKOPPELDE SITE. DE WEBSITE VAN TURNER WORDT GELEVERD "ZOALS HIJ IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER TECHNISCHE ONDERSTEUNING. VERDER WIJZEN TURNER EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIALEN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE AF, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GEEN INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TURNER GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OP DE TURNER WEBSITE OF ENIG MATERIAAL OF DE INHOUD DAARVAN OF DE AANGEBODEN TURNER WEBSITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE TURNER WEBSITE OF DE SERVER WAAROP DEZE BESCHIKBAAR IS VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. TURNER EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN FILIALEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE TURNER WEBSITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE INHOUD EN EVENTUELE FOUTEN DAARIN. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID IS TURNER AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE, SPECIALE INDIRECTE, EXTERNE, INCIDENTELE STRAFSCHADE, VOORBEELDSCHADE, VERLIES VAN ZAKEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF SOORTGELIJKE SCHADE.

13. Uw licentie aan Turner.
Door berichten te plaatsen, bestanden te uploaden, gegevens in te voeren of deel te nemen aan enige andere vorm van communicatie (individueel of collectief "Mededelingen") op de website van Turner, verleent u hierbij aan Turner een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke Mededelingen te gebruiken, te kopiëren, in licentie te geven, in sublicentie te geven, aan te passen, te distribueren, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te reproduceren, door te sturen, te wijzigen, te bewerken en anderszins te exploiteren, in alle media die nu bekend zijn of nog zullen worden ontwikkeld. Met betrekking tot de subset van Communicatie die wordt gedefinieerd als Uw Content, is de bepaling inzake toewijzing van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. U doet hierbij afstand van alle rechten op enige claim tegen Turner voor vermeende of daadwerkelijke inbreuken op eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten en rechten op toeschrijving in verband met dergelijke Mededelingen. U erkent dat de overdracht naar en van deze website van Turner niet vertrouwelijk is en dat uw Mededelingen door anderen kunnen worden gelezen of onderschept. U erkent dat door het indienen van Mededelingen bij Turner geen vertrouwelijke, fiduciaire, contractueel geïmpliceerde of andere relatie wordt gecreëerd tussen u en Turner anders dan krachtens deze Gebruiksvoorwaarden.

14. Toepasselijk recht.
DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDEN BEHEERST DOOR EN GEÏNTERPRETEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN VAN DE STAAT LOUISIANA, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET CONFLICTERENDE WETSBEPALINGEN. DE ENIGE EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE VOOR ELKE ACTIE OF PROCEDURE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IS DE AMERIKAANSE ARBITRAGEVERENIGING OVEREENKOMSTIG HAAR COMMERCIËLE ARBITRAGEREGELS, TE HOUDEN IN BATON ROUGE, LOUISIANA.

15. Digital Millennium Copyright Act.
a. Als u een eigenaar van auteursrechten of een agent daarvan bent en van mening bent dat een mededeling of andere inhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") door de auteursrechtenagent van Turner schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor verdere details):
- Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
- Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
- Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de aanbieder van de Turner-website in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
- informatie die redelijkerwijs voldoende is om de aanbieder van de website van Turner in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
- een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de aangeklaagde manier niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
- een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou zijn geschonden.
De aangewezen Copyright Agent van Turner voor het ontvangen van kennisgevingen van vermeende inbreuk is de juridische afdeling, Turner Industries Group, LLC, 8687 United Plaza Blvd., Baton Rouge, La. 70809, mmarx@turner-industries.com, facsimile: 225 215-6375. Alleen DMCA-meldingen moeten naar de Copyright Agent gaan. U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van deze Sectie 16(a), uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.
b. Tegenbericht. Als u van mening bent dat uw Communicatie die werd verwijderd (of waartoe de toegang werd geblokkeerd) geen inbreuk maakt, of dat u toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of krachtens de wet, om de inhoud in uw Gebruikersbijdrage te plaatsen en te gebruiken, kunt u een tegenbericht sturen naar de Copyright Agent met de volgende informatie:
- Uw fysieke of elektronische handtekening;
- Identificatie van de inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd of geblokkeerd;
- Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de inhoud; en
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in New Jersey en een verklaring dat u de website van Turner accepteert van de persoon die de vermeende inbreuk heeft gemeld.
Als de Copyright Agent een tegenbericht ontvangt, kan Turner een kopie van het tegenbericht sturen naar de oorspronkelijke klagende partij met de mededeling dat deze de verwijderde inhoud binnen 10 werkdagen kan vervangen of kan stoppen met het uitschakelen ervan. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanspant tegen de leverancier van de inhoud, het lid of de gebruiker, kan de verwijderde inhoud worden vervangen of de toegang ertoe worden hersteld binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van het tegenbericht, naar eigen goeddunken van Turner.

16. Beleid voor het ongevraagd indienen van ideeën
Turner of een van zijn werknemers aanvaarden of overwegen geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, nieuwe promoties, nieuwe producten of technologieën, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen. Gelieve geen originele creatieve kunstwerken, monsters, demo's of andere werken op te sturen. Het enige doel van dit beleid is het voorkomen van mogelijke misverstanden of geschillen wanneer producten of marketingstrategieën van Turner lijken op ideeën die aan Turner zijn voorgelegd. Stuur uw ongevraagde ideeën dus niet naar Turner of iemand bij Turner. Als u, ondanks ons verzoek om ons uw ideeën en materialen niet te sturen, ze toch stuurt, begrijp dan dat Turner niet garandeert dat uw ideeën en materialen als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk zullen worden behandeld.

17. Volledige overeenkomst.
Deze gebruiksvoorwaarden vormen, naast eventuele andere regels en beleidsregels, de volledige overeenkomst tussen Turner en u met betrekking tot uw gebruik van de website van Turner en de website van Turner. Uw gebruik van de website van Turner houdt in dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden en aanvullende regels of beleidsregels die door Turner worden of kunnen worden gepubliceerd, telkens met de nieuwe wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van deze wijzigingen, kunt u verzoeken om annulering van uw lidmaatschap. U erkent en gaat ermee akkoord dat een dergelijke annulering uw enige en exclusieve rechtsmiddel en onze enige aansprakelijkheid is als u zich niet wenst te houden aan eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of eventuele aanvullende regels of beleidslijnen die door Turner worden of kunnen worden gepubliceerd. Elke actie die u onderneemt met betrekking tot uw gebruik van de website van Turner moet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de claim of oorzaak van de actie worden ingesteld. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling van de Overeenkomst, of een deel daarvan, onuitvoerbaar is, wordt die bepaling afgedwongen voor zover dat toelaatbaar is om de bedoeling van de Overeenkomst te beïnvloeden, en blijft de rest van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht.

Cookie kennisgeving

Deze website en de tools van derden maken gebruik van cookie-technologie, die noodzakelijk is voor de werking ervan. U aanvaardt het gebruik van cookies door de mededeling te verwerpen of door anders verder te surfen.
Voorwaarden